REGULAMENT CONCURS A-DERMA Crăciun

REGULAMENTUL CONCURSULUI A-DERMA Crăciun

Perioada de desfășurare: 13.12.2023, ora 12.00 – 19.12.2023, ora 23.59

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Concursul este organizat de MagnaPharm Marketing & Sales Services S.R.L. (denumită în continuare “MagnaPharm”), persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Av. Popisteanu, Nr. 54A, cladirea Expo Business Park, Cladirea 2, Etaj 7, Sector 1, Romania, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/154/2020, CUI RO25575489, reprezentată de Iris Victoria Matei, în calitate de Administrator si Director Regional Romania, Ungaria si Serbia.

1.2. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament”).

1.3. Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant și poate fi consultat pe site-ul https://magnapharmonline-ro.magnapharm.eu/regulament-concurs-a-derma-craciun, https://www.facebook.com/ADermaRomania și pe https://www.instagram.com/aderma_romania/.

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda sau întrerupe Concursul, fără drept de compensare, orice modificare, suspendare sau întrerupere urmând a se comunica în prealabil pe site-ul https://magnapharmonline-ro.magnapharm.eu/regulament-concurs-a-derma-craciun/. Orice astfel de modificare, suspendare sau intrerupere va intra în vigoare ulterior datei la care a fost adusă la cunoştinţa prin intermediul aceloraşi canale de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut public anterior.

1.5. Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru luarea la cunoştinţă de către Participanţi a modificărilor, cât timp acestea sunt afişate pe pagina https://magnapharmonline-ro.magnapharm.eu/regulament-concurs-a-derma-craciun/, pe https://www.facebook.com/ADermaRomania și pe https://www.instagram.com/aderma_romania/

1.6. Concursul este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi a serviciilor de piaţă (republicată) şi are ca scop promovarea produselor MagnaPharm.

2. DURATA CONCURSULUI ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE

2.1. Concursul este organizat și se va desfășura pe teritoriul României, în perioada 13.12.2023, ora 12.00 – 19.12.2023, ora 23.59 (denumită în continuare “Perioada Concursului”), cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

3. CONDIŢII DE PARTICIPARE ȘI ELIGIBILITATE

3.1. La prezentul Concurs poate participa orice persoană fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:

 • are domiciliul sau resedința în România,
 • a împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Concursului,
 • deține un cont de Facebook și/sau Instragram.
 • răspunde printr-un comentariu la întrebarea ,,Care este pasul tău preferat din rutina ta de skin care?”

3.2. Persoanele care îndeplinesc condiţiile specificate la art. 3.1. de mai sus sunt denumite în continuare „Participanți”.

3.3. La Concurs nu au dreptul să participe:

 • angajații Organizatorului și persoanele fizice autorizate sau independente care își desfășoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu Organizatorul, soțiile/soții precum și rudele de gradul I ale acestora;
 • angajații agențiilor colaboratoare în derularea prezentului Concurs, soțiile/soții precum și rudele de gradul I ale acestora.

4. PREMII

4.1. În cadrul Concursului se vor acorda 3 premii, fiecare premiu constând în:

1 A-Derma Biology Spumă curățare hidra-protectoare 150 ml, 1 A-Derma Biology Apă micelară hidratantă 200 ml, 1 A-Derma Biology Cremă hidratantă Legere 40 ml, 1 A-Derma Stick de buze 4 g, 1 A-Derma Cremă de mâini 50 ml.

Premiile vor fi acordate de o comisie desemnată în acest scop de către Organizator, conform mecanismului de la punctul 5 de mai jos.

Fiecare premiu are o valoare cu TVA de 232,48 lei (două sute treizeci și doi de lei și patruzeci și opt de bani) la prețul de piata oferit/practicat de farmaciile partenere ale MagnaPharm, iar valoarea totală cu TVA a premiilor acordate este de 697,44 lei (șase sute nouăzeci și șapte de lei și patruzeci și patru de bani).

4.2. Un Participant poate caștiga un singur premiu în cadrul Concursului în cazul în care a fost desemnat câștigător, indiferent de numărul de comentarii valabil înscrise la postarea care anunță desfășurarea Concursului.

4.3. Premiile sunt nominale. În cazul în care câștigătorul nu poate intra in posesia premiului, din motive independente de Organizator, acesta va fi invalidat, premiul urmând a fi atribuit alt Participant, la decizia comisiei.  

4.4. Participanții desemnați câștigători nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului oferit în cadrul Concursului sau schimbarea parametrilor acestuia.

4.5. Premiile revin numai Participanților desemnați câștigători și nu pot fi acordate unor terțe persoane.

4.6. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul  datorat pentru premiile acordate, în cazul în care valoarea acestora depășește suma de 600 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanţilor validaţi câştigători.

4.7. Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament.

5. MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

5.1. Pentru a se putea înscrie valabil în Concurs, fiecare Participant trebuie sa îndeplinească condiții exprese detaliate anterior, în mod cumulativ.

5.2. Vor fi considerate valabil înscrise în Concurs toate înscrierile făcute până la data de 19.12.2023 ora 23.59.

6. MECANISMUL DE DESEMNARE A CÂȘTIGĂTORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Toti participanții care respectă, cumulativ, condițiile de participare menționate mai sus vor intra automat în etapa de jurizare. Câștigătorul va fi ales pe baza raspunsului la intrebarea Concursului pe baza originalitatii și creativitatii, de către o comisie numită de Organizator.

6.2. Numele conturilor câștigătorilor vor fi publicate de către Organizator pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/ADermaRomania și/sau Instagram https://www.instagram.com/aderma_romania/ printr-o actualizare la postarea de concurs în data de 21.12.2023 ora 12.00. Numele complet, telefonul și adresa de livrare a premiilor vor fi transmise de către câștigători prin intermediul unui mesaj privat transmis către pagina de Facebook https://www.facebook.com/ADermaRomania și/sau Instagram https://www.instagram.com/aderma_romania/, în termen de 3 zile lucratoare de la afișarea numelor conturilor câștigătorilor.

6.3. În cazul în care datele solicitate nu sunt comunicate în termenul anterior menționat, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai acorda premiile.

6.4. Premiul va fi expediat prin curier, la adresa specificată de câștigători, astfel cum aceasta a fost comunicată prin mesaj privat transmis către pagina de Facebook https://www.facebook.com/ADermaRomania și/sau Instagram https://www.instagram.com/aderma_romania/.

6.5. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participanți Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplete.

7. RĂSPUNDERE

7.1. Prin participarea la Concurs, toţi Participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte termenii şi condiţiile stabilite prin prezentul Regulament.

7.2. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea în cazul niciunei situaţii ce determină imposibilitatea participării la Concurs ca urmare a unor restricţii de natură tehnică sau a altor limitări care nu se afla sub controlul Organizatorului.

7.3 Organizatorul Concursului nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligaţii financiare legate de Premiile oferite, acestea fiind exclusiv în sarcina câștigătorilor.

7.4. În cazul în care Organizatorul constată ca un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea Premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

8. RECLAMAŢII ŞI LITIGII

8.1. Orice reclamaţie care are legatură cu desfăşurarea Concursului va fi adresată în scris Organizatorului, la adresa mentionata la art.1.1, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data finalizarii Concursului.

8.2. Eventualele reclamaţii vor cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare ale Participantului, precum şi motivele de fapt care stau la baza reclamaţiei.

8.3. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti competente.

9. TAXE, IMPOZITE ȘI ALTE CHELTUIELI

9.1. Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze eventualele taxe si impozite datorate in calitatea sa de Organizator/platitor de venituri pentru Premiile obţinute de către câştigători, în conformitate cu Codul Fiscal si legislatia secundara aplicabila, in vigoare pe durata Concursului. Orice alte obligaţii de natură fiscală (declarative sau de plata) sau de orice altă natură, referitoare la premiile castigate, care sunt in sarcina individuala a câştigătorilor, conform legislatiei in vigoare, vor fi indeplinite exclusiv de catre acestia, Organizatorul neavand nicio obligatie sau raspundere in acest sens.

10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (“GDPR”) pe toată Durata Concursului şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la prezentul Concurs şi să le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare.

10.2. Datele personale colectate, respectiv numele contului Facebook sau Instagram cu care se face înscrierea în Concurs, numele și prenumele câștigătorilor, telefonul și adresa câștigătorilor vor fi colectate și folosite în scopul arătat la Secțiunea II din acest Regulament, respectiv înscrierea Participanților la Concurs și acordarea premiilor. Participarea dumneavoastră la Concurs este voluntară și are ca temei legal executarea unui contract prin participarea dumneavoastră la Concurs. În consecință, în situația în care nu doriți să ne furnizați datele necesare în vederea validării dumneavoastră drept câștigătorilor, Organizatorul se află în imposibilitatea acordării premiului.

10.3. Nu vom publica pe site-ul nostru date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului, cu excepția numelui contului castigator.

10.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale pe întreaga durată a Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării caștigătorilor.

10.5. Organizatorul va dezvălui numele și prenumele, adresa și telefonul câștigătorilor către societatea Urgent Cargus, care va asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

10.6. MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMANIA S.R.L., în calitate de Organizator și utilizator al serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Instagram şi la utilizarea acestora de către Instagram. Prin înscrierea in Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Instagram. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politica de confidenţialitate a a Facebook sau Instagram la adresa https://www.facebook.com/privacy/policy/ sau https://www.Instagram.com/policy.php.

10.7. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele obsevate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

10.8. Pentru exercitarea acestor drepturi Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMANIA S.R.L cu sediul social in Bucuresti, str. Av. Popisteanu nr. 54 A, cladirea 2, Expo Business Park, etaj 7, sector 1 sau la adresa de email dpo@magnapharm.eu.

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

ORGANIZATOR,

MagnaPharm Marketing & Sales Romania S.R.L.

Iris Victoria Matei,

Administrator și Director Regional Romania, Ungaria și Serbia