Regulamentul Campaniei de testare XeraCalm Nutrition

REGULAMENTUL Campaniei de testare Xeracalm Nutrition

Perioada de desfasurare: 07.02.2024, ora 00.00 – 15.03.2024, ora 23.59

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI DE TESTARE

1.1. Campania este organizata de MagnaPharm Marketing & Sales Services S.R.L. (denumita in continuare “MagnaPharm”), persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Av. Popisteanu, Nr. 54A, cladirea Expo Business Park, Cladirea 2, Etaj 7, Sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/154/2020, CUI RO25575489, reprezentata de Iris Victoria Matei, in calitate de Administrator si Director Regional Romania, Ungaria si Serbia.

1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament (denumit in continuare „Regulament”).

1.3. Regulamentul de desfasurare este disponibil in mod gratuit si poate fi consultat pe site-ul https://magnapharmonline.ro/regulamentul-campaniei-de-testare-xeracalm-nutrition/.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda sau intrerupe Campania, fara drept de compensare, orice modificare, suspendare sau intrerupere urmand a se comunica in prealabil. Orice astfel de modificare, suspendare sau intrerupere va intra in vigoare ulterior datei la care a fost adusa la cunostinta prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul a fost facut public anterior.

1.5. Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru luarea la cunostinta de catre Participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt afisate pe site-ul https://magnapharmonline.ro/regulamentul-campaniei-de-testare-xeracalm-nutrition/.

1.6. Campania este organizata si se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si a serviciilor de piata (republicata) si are ca scop promovarea produselor MagnaPharm.

2. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE

2.1. Campania este organizata si se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in perioada 07.02.2024, ora 00.00 – 15.03.2024, ora 23.59 (“Perioada Campaniei”), cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, prin intermediul paginii https://magnapharmonline.ro/regulamentul-campaniei-de-testare-xeracalm-nutrition/.

Campania se poate incheia mai devreme, in cazul in care numarul de doua mii de participanti inscrisi la Campanie este atins anterior datei de 15.03.2024, ora 23.59.

3. CONDITII DE PARTICIPARE SI ELIGIBILITATE

3.1. La Campanie poate participa orice persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare orice inscriere care incalca cele de mai sus si va putea elimina astfel de inscrieri.

3.2. Se va alcatui o lista de inscrieri in ordinea inscrierii la Campanie si a validitatii inscrierilor pe durata mentionata in Regulament. Persoanele care indeplinesc conditiile specificate la art. 3.1. de mai sus sunt denumite in continuare „Participanti”. Primii 2.000 de Participanti vor fi desemnati Castigatori.

3.3. La Campanie nu au dreptul sa participe:

  • angajatii Organizatorului si persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu Organizatorul, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora;
  • angajatii agentiilor colaboratoare in derularea Campaniei, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora.

4. MOSTRE OFERITE SPRE TESTARE

4.1. In cadrul Campaniei se vor acorda 2.000 de kit-uri XeraCalm Nutrition, fiecare kit continand:

– 1 mostra AVENE XERACALM NUTRITION GEL 10ML si

– 1 mostra AVENE XERACALM NUTRITION LAPTE 10ML.

Unicul criteriu de acordare a acestor mostre este ordinea de inscriere in Campanie, primii doua mii de Participanti urmand sa primeasca kit-urile cu mostre, fara nicio contraprestatie din partea Participantilor.

Fiecare kit de testare are o valoare de 1,69 lei (un leu si saizeci si noua bani), iar valoarea totala a kit-urilor/mostrelor acordate este de 3.380 lei (trei mii trei sute optzeci de lei), fara TVA.

4.2. Castigatorii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a mostrelor oferite in cadrul Campaniei sau schimbarea parametrilor acestuia.

4.3. Mostrele acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei, pe cheltuiala Organizatorului.

4.4. Daca este cazul, toate mostrele neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Organizatorului, care isi rezerva dreptul de a le folosi in campanii viitoare.

4.5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui Castigator de a intra in posesia mostrelor.

4.6. Kiturile cu mostre revin numai Castigatorilor si nu pot fi acordate unor alte persoane.

4.7. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa declare si sa vireze la bugetul de stat impozitul  datorat pentru premiile acordate, in cazul in care valoarea acestora depaseste suma de 600 lei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura, in legatura cu mostrele acordate, revin in exclusivitate Castigatorilor.

4.8. Odata ce kit-ul cu mostre este inmanat, Organizatorul este liberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament.

5.         MODALITATEA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

5.1. Pentru a se putea inscrie valabil in Campanie, fiecare Participant trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ:

· Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit Sectiunii III de mai sus;

· Inscrierea se va face exclusiv pe durata Campaniei mentionata la Sectiunea II de mai sus;

5.2. Vor fi considerate valabil inscrise inscrierile efectuate pana la data de 15.03.2024 ora 23.59.

5.3. Kit-ul va fi expediat in cel mult 30 zile lucratoare de la data incheierii campaniei. Kit-urile vor fi predate Castigatorilor prin intermediul societatii CARGUS.

6. RASPUNDERE

6.1. Prin participarea la Campanie, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte termenii si conditiile stabilite prin prezentul Regulament.

6.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea in cazul niciunei situatii ce determina imposibilitatea participarii la Campanie ca urmare a unor restrictii de natura tehnica sau a altor limitari care nu se afla sub controlul Organizatorului.

6.3 Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata taxelor sau a altor obligatii financiare legate de Premiile oferite, acestea fiind exclusiv in sarcina Castigatorilor.

6.4. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin Castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului Castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul Castigator va restitui Organizatorului kit-ul primit sau valoarea acestuia, dar si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu livrarea kiturilor.

7. RECLAMATII SI LITIGII

7.1. Orice reclamatie care are legatura cu desfasurarea Campanie va fi adresata in scris Organizatorului, la adresa mentionata la art.1.1, in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

7.2. Eventualele reclamatii vor cuprinde in mod obligatoriu datele de identificare ale Participantului, precum si motivele de fapt care stau la baza reclamatiei.

7.3. Raspunsul Organizatorului la reclamatiile primite va fi definitiv si nu va putea fi contestat printr-o noua reclamatie avand acelasi obiect. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (“GDPR”) pe toata Durata Campaniei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor si sa le utilizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.

8.2.1. Datele personale colectate, respectiv numele si prenumele Castigatorilor, telefonul, adresa de email si adresa de corespondenta ale castigatorilor vor fi colectate si folosite in scopul aratat la Sectiunea II din acest Regulament, respectiv inscrierea la Campanie si acordarea premiilor.

8.2.2. Participarea dumneavoastra este voluntara si are ca temei legal executarea unui contract prin participarea dumneavoastra la Campanie si completarea formularului de inscriere. In consecinta, in situatia in care nu sunteti de acord cu funizarea dateor de mai sus sau datele transmise sunt  incomplete sau incorecte, Organizatorul nu va putea valida participarea la Campanie si nu va putea livra mostrele castigate.

8.2.3. In cazul in care pe formularul de inscriere la Campanie, Participantul a fost de acord sa primeasca comunicari de marketing din partea Organizatorului, datele cu caracter personal vor fi pastrate pana la momentul retragerii consimtamantului, in aceeasi maniera in care a fost acordat.

8.3. Nu vom publica pe site-ul nostru datele cu caracter personal ale castigatorilor.

8.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastra personale pe intreaga durata a Campaniei, precum si pentru o perioada de 3 ani de la data desemnarii Castigatorilor, exceptie facand cazul descris la art. 8.2.3.

8.5. Organizatorul va dezvalui numele si prenumele, adresa si telefonul Castigatorilor catre societatea CARGUS, care va asigura livrarea kiturilor cu mostre. Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal furnizate de Participanti catre autoritati publice, la solicitarea expresa si in scris a acestora sau in cazul in care exista suspiciuni privind savarsirea unei infractiuni.

8.6. In temeiul dispozitiilor legale, beneficiati de urmatoarele drepturi in legatura cu datele dumneavoastra personale:

  • Dreptul de acces la datele personale si de a solicita o copie a acestora;
  • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
  • Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal prelucrate care va privesc, in masura posibilului si in conformitate cu legile aplicabile;
  • Dreptul de a va retrage, in orice moment, consimtamantul acordat pentru aceasta prelucrare, fara a fi afectata legitimitatea prelucrarii inainte de data retragerii consimtamantului;
  • Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii, in cazul in care se contesta exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrarii;
  • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata (creare de profiluri);
  • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele obsevate intr-un format structurat si de a solicita transferul lor direct catre alt operator;
  • Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii datelor cu Caracter Personal.

8.7. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii se pot adresa cu o cerere scrisa datata si semnata catre MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMANIA S.R.L cu sediul social in Bucuresti, str. Av. Popisteanu nr. 54 A, cladirea 2, Expo Business Park, etaj 7, sector 1 sau la adresa de email dpo@magnapharm.eu.

In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal poate fi contactata la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

ORGANIZATOR,

MagnaPharm Marketing & Sales Romania S.R.L.

Iris Victoria Matei,

Administrator si Director Regional Romania, Ungaria si Serbia