Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

 1. INTRODUCERE

MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal își asumă angajamentul de a proteja și respecta confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Prin intermediul acestei politici vă explicăm cum și de ce colectăm, utilizăm și gestionăm datele cu caracter personal, de aceea vă rugăm să citiți cu atenție pentru a înțelege în ce scopuri și ce date cu caracter personal colectăm, precum și toate drepturile de care dispuneți cu privire la datele dumneavoastră, în conformitate cu Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și dispozițiile naționale în materia protecției datelor cu caracter personal

În completarea prezentei Politici de confidențialitate vă rugăm să citiți și ”Politica de cookie-uri”, pentru a afla modalitatea în care magnapharmonline.ro folosește cookie-urile.

În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la prezenta politică sau privind modul de utilizare a datelor dumneavoastră, vă stăm la dispoziție și ne puteți contacta în scris, la următoarele date de contact:

Denumirea Operatorului: MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL,

Adresă: România, București, strada Av. Popisteanu nr. 54A, clădirea 2 etaj 7, sector 1, cod poștal 012095

E-mail: office.romania@magnapharm.eu

De la momentul primirii cererii, Magnapharm Marketing and Sales România va formula un răspuns în termen de o lună. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.

Cererile dumneavoastră vor fi păstrate pentru o perioadă de 3 ani de la primirea acestora.

II.            DEFINIȚII

În cadrul prezentei Politici de confidențialitate în mediul online sunt utilizați termeni având următoarele semnificații:

date cu caracter personal” – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrare” – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

restricționarea prelucrării” – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

operator” – MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL, entitate care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile, având calitatea de utilizator al numelui de domeniu – magnapharmonline.ro

consimțământul persoanei vizate” – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

autoritate de supraveghere” – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Plaformă online”/ „website” – paginile de internet dezvoltate în cadrul numelui de domeniu deținut de către MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL – magnapharmonline.ro

Cookie-urile” sunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastră (computer, tabletă sau mobil) atunci când vă aflați pe Internet, inclusiv pe website. [Pentru mai multe informații privind fișierele de tip cookie, vă rugăm că parcurgeți Politica de Cookie-uri]

III.        COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL prin raportare la obiectul de activitate, prelucrează date cu caracter personal în temeiul:

 • dispozițiilor legale aplicabile privind desfășurarea activității;
 • dispozițiilor legale privind raporturile de muncă;
 • dispozițiilor legale privind raporturile contractuale;
 • consimțământului liber, informat și expres exprimat;
 • interesului legitim aparținând MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL, care derivă din natura obiectului de activitate.

MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL va prelucra datele cu caracter personal conform dispozițiilor legale privitoare la păstrarea datelor sau conform perioadei de retenție declarate, după caz, ori până la momentul la care se solicită ștergerea acestora, conform prevederilor legale aplicabile.

Structura actuală a website-ului magnapharmonline.ro nu implică colectarea directă de date personale, decât prin intermediul fișierelor de tip cookie, pentru a asigura o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor vizitatorilor, inclusiv conținut publicitar adaptat și individualizat intereselor și preferințelor, precum și în scopuri statistice.

Înainte de a continua navigarea în cadrul website-ul magnapharmonline.ro , recomandăm parcugerea celor două Politici – Politica de confidențialitate și Politica de Cookie.  Prin continuarea navigării pe website-ul nostru, confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. În principal utilizând 3 module de cookie pentru

 • a stoca preferințele vizitatorilor
 • a asigura buna operare a website-ului
 • a colecta date analitice (despre comportamentul utilizatorilor)

Setările cookie pot fi modificate oricând, urmând indicațiile din Politica de Cookie-uri.

În situația în care doriți să intrați în contact prin utilizarea datelor de contact indicate în cadrul website-ului  magnapharmonline.ro sunt prelucrate datele cu caracter personal, pe care înțelegeți să le divulgați, precum: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, orice alte informații/detalii pe care le furnizați prin utilizarea canalelor de comunicare/contact.

Termenul de retenție stabilit pentru astfel de comunicări este de 3 ani de la data furnizării răspunsului, cu condiția inaplicabilității altor termene de retenție impuse de prevederile legale aplicabile.

III.  PARTAJAREA ȘI TRANSFERAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL a implementat o strategie fermă în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și ia toate măsurile necesare pentru a nu se realiza acțiuni de transfer al datelor cu caracter personal.

Partajarea datelor dumneavoastră persoanele către terți se poate realiza în principal pentru următoarele scopuri (enumerarea nu este limitativă):

 • îndeplinirea obiectivelor specifice în concordanță cu interesul legitim MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL;
 • îndeplinirea activităților având ca obiect servicii IT (suport și dezvoltare), publicitate și comunicare, servicii digitale etc.
 • exprimarea expresă a consimțământului;     
 • respectarea obligațiilor impuse de prevederile legale în vigoare;
 • respectarea dispozițiilor și prevederilor privind inspecțiile și controalele desfășurate de către autoritățile publice, instituții și/sau alte entități competente;

Procesul de partajare și transferare a datelor cu caracter personal are la bază principiul utilizării minime a datelor personale și depunerea de eforturi susținute pentru a ne asigura că toate entitățile cu care colaborăm respectă cerințele de securitate și siguranță în prelucrarea datelor.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL vă asigură că orice transfer de date, dacă este necesar, se face cu respectarea strictă a legislației în domeniu, respectiv cu toate cerințele legale prevăzute de către Regulamentul 2016/679. În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către partenerii noștri (societăți din același grup) aflați în state din Uniunea Europeană (“EU”), Spațiul Economic European (“SEE”).

IV.        SECURITATEA PRELUCRĂRILOR DATELOR

MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL va evalua și va adapta în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura că acestea sunt adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal prelucrate. În acest sens, MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL implementează cele mai noi soluții tehnice pentru menținerea securității la un nivel adecvat.

V.         DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679, în calitate de persoană vizată dispuneți oricând de următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora.

 Furnizarea informațiilor solicitate se va realiza în principiu fără perceperea unei taxe. În situația în care solicitați copii ale informațiilor deja comunicate și/sau în situația unor solicitări repetate MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă ce urmează a fi comunicată în prealabil. MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL are dreptul de a refuza să răspundă în situația unor solicitări excesive, repetate, neîntemeiate.

 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal vizează corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar către care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrarii, în cazul în care:
 • considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegală, însă nu doriți ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizării acestor date;
 • în cazul în care MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însă aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță;
 • Drept de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în calitate de persoana vizată, vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării;
 • vă exercitați dreptul de a vă opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea;
 • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privirela prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 • Dreptul de a vă opune cu privirela prelucrareadatelordin motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiează pe un interes legitim, precum și dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

Prin prelucrarea datelor personale ce vă aparțin, Societatea noastră și afiliații noștri nu realizează activități de profilare, în sensul regulamentului 2016/679/UE. Toate datele personale prelucrate de către MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL sunt deținute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, reprezintă dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat către MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace  automate;

 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro, sau la numărul de telefon +40.318.059.211.

Prin prezenta Politica de confidențialitate asigurăm respectarea obligației de transparență și a cerințelor de informare privind protecția datelor cu caracter personal în raport de platforma online magnapharmonline.ro. Cu toate acestea, este posibil să nu fie prevăzute toate situațiile / cazurile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate, situația în care vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări sau informații prin Responsabilul cu Protecția Datelor, care poate fi contactat în scris prin următoarele modalități:

adresa de email –  dpo@magnapharm.eu și/sau în scris la adresa  România, București, strada Av. Popisteanu nr. 54A, clădirea 2 etaj 7, sector 1, cod poștal 012095

Pentru respectarea oricăror modificări legislative cu privire la protecția datelor cu caracter personal, precum și ori de câte ori va considera necesar, MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL va actualiza și va completa prezenta informare. Politica de confidențialitate va fi publicată în cadrul website-ului în forma cea mai recentă a acesteia. Vă sfătuim să verificați periodic secțiunea Politica de confidențialitate pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări.